אאא

דף לד

*קוצץ בהרת. *קנס בבנו.

א.   מי שהיתה לו בהרת וקצצה במתכון, לר''א לכשיוולד לו נגע אחר יטהר ולחכמים עד שתפרח בכולו או שתתמעט מכגריס. והשמועות 1. במשנתנו הצורם אזן בכור ר''א קניס ולא ישחט עולמית ולחכמים שרי אם נולד בו מום אחר, ותרצינן דר''א קניס בממונו ולא בגופו ורבנן קונסים במעשה שעשה. 2. ר''פ בעי האם לר''א נטהר כבר כאשר נראה בו נגע אחר או עד שיטהר מהנגע השני, והנפ''מ אם נולד הנגע השני בהיותו חתן דאז לא מטמאו, ועלתה בתיקו.

ב.   קנס בבנו אחריו 1. במוכר עבדו לגוי קנסו, כיון שכל יום מפקיעו ממצוות. 2. כוון מלאכתו במועד לא קנסו, כיון שלא עשה איסור. 3. זיבל שדהו בשביעית, בנו זורעה. 4. צורם אזן בכור לא קנסינן, דומיא דשביעית. 5. טימא טהרותיו של חבירו לא קנסו, דהיזק שאינו ניכר הוי קנסא דרבנן.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.      המח' בקוצץ בהרתו בתתכון, והשמועות (2)

ב.      דיני קנס בבנו אחריו (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com